หมวดหมู่

โปรไฟล์

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ครูสมศรี

คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ

 • Grammar ป.5-ป.6
  เนื้อหา

  -Sentence Structures  -Discourse Markers
  -Noun  -Adjective  -Adverb  -Quantitation Word
  -Pronouns  -Tenses  -Preposition

  ประโยชน์

  – วางรากฐานไวยากรณ์ในระดับ ประถม 5-6
  ให้แม่นยำ
  – นำไปใช้เพิ่มเกรดที่โรงเรียน
  – ปูพื้นฐานสำหรับการเรียน ม.1 ได้อย่างมั่นใจ

  สำหรับ

  – น้อง ป.5-ป.6 เพื่อนำไปใช้ศึกษาต่อ ม.1
  – น้อง ม.1 ที่ต้องการปูพื้นฐาน
  – น้อง ป.4 ที่มีความพร้อม

 • โค้งสุดท้าย ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนดัง
  เนื้อหา

  -Sentence Structures  -Reading Passages
  -Vocabulary  -Agreement of Subject&Verb
  -Pronouns  -Adjective&Adverb  -Tenses
  -Relative Pronouns  -Shot Addition  -Modal
  -Question Words  -Error Analysis  Quantifiers
  -Prepositions

  ประโยชน์

  – นำไปใช้เพิ่มเกรดเพิ่มเกรดที่โรงเรียน
  – ปูพื้นฐานสำหรับการเรียน ม.1 ได้อย่างมั่นใจ
  – นำไปสอบเข้า ม.1 โรงเรียนที่ต้องการและ
  สอบแข่งขันทุกสนามสอบ

  สำหรับ

  – น้อง ป.6 เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1
  – น้อง ป.5 ที่มีความพร้อม

 • TOP อังกฤษ ม.1-ม.2 Level 1
  เนื้อหา

  -Sentence Structuress  -Discourse Markers
  -Reading Passage  -Cartoons  -Adjective&Adverb
  -Another/Other/Others/The others/The other
  -Quantifiers  -Articles  -Tenses  -Question Tag
  -Agreement of Subject&Verb  -Direct&Indirect Speech
  -If-Clause  -Modal

  ประโยชน์

  – ฝึกทักษะการอ่าน-ไวยากรณ์-คำศัพท์
  และสำนวน
  – นำไปใช้เพิ่มเกรดที่โรงเรียน
  – ปูพื้นฐานสำหรับการเรียนต่อ ม.3 ได้
  อย่างมั่นใจ

   

   

  สำหรับ

  – น้อง ม.1-ม.2 เพื่อนำไปใช้ศึกษาต่อ ม.3
  – น้อง ม.3 ที่ต้องการปูพื้นฐาน

 • TOP อังกฤษ ม.1-ม.2 Level 2
  เนื้อหา

  -Sentence Structuress  -Discourse Markers
  -Reading Passage  -Cartoons  -Adjective&Adverb
  -Another/Other/Others/The others/The other
  -Quantifiers  -Articles  -Tenses  -Question Tag
  -Agreement of Subject&Verb  -Direct&Indirect Speech
  -If-Clause  -Modal

  ประโยชน์

  – ฝึกทักษะการอ่าน-ไวยากรณ์-คำศัพท์
  และสำนวน
  – นำไปใช้เพิ่มเกรดที่โรงเรียน
  – ปูพื้นฐานสำหรับการเรียนต่อ ม.3 ได้
  อย่างมั่นใจ

  สำหรับ

  – น้อง ม.1-ม.2 เพื่อนำไปใช้ศึกษาต่อ ม.3
  – น้อง ม.3 ที่ต้องการปูพื้นฐาน

  **เป็นคอร์สต่อเนื่องจากคอร์ส Top อังกฤษ ม.1-ม.2 Level 1

 • สุดยอด Vocab ม.1-ม.2
  เนื้อหา

  – Vocabulary ม.1-ม.2

  ประโยชน์

  – ศึกษาคำศัพท์อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการจดจำ
  – นำไปใช้เพิ่มเกรดที่โรงเรียน
  – นำไปใช้สอบแข่งขันในทุกสนามสอบ

  สำหรับ

  – น้อง ม.1-ม.2 เพื่อนำไปใช้ศึกษาต่อ ม.3
  – น้อง ม.3 ที่ต้องการปูพื้นฐาน

 • GRAMMAR ม.1 – ม.2
  เนื้อหา

  -Sentence Structuress  -Discourse Markers
  -Reading Passage  -Pronouns  -Tense
  -If-Clause  -Question Tag  -Direct&Indirect Speech
  -Direct&Indirect Speech  -Active&Passive Voice
  -Relative Pronouns  -Idioms&Phrasal
  -Error Analysis  -Agreement of Subject&Verb

  ประโยชน์

  – ฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ในระดับ ม.ต้น ให้แม่นยำ
  – นำไปใช้เพิ่มเกรดที่โรงเรียน
  – ปูพื้นฐานสำหรับการเรียน ม.3 ได้อย่างมั่นใจ

  สำหรับ

  – น้อง ม.1 – ม.2 เพื่อนำไปใช้ศึกษาต่อ ม.3
  – น้อง ม.3 ที่ต้องการปูพื้นฐาน
  – น้อง ป.6 ที่มีความพร้อม

 • TOP อังกฤษ ม.3-ม.4 Level 1
  เนื้อหา

  -Sentence Structuress  -Discourse Markers
  -Reading Passage  -Cloze Test  -Letter
  -Poems  -Error Identification  -Cartoons
  -Advertisments  -Expression&Conversation
  -Tense  -Agreement of Subject&Verb
  -Pronouns  -If-Clause  -Sentence Completion
  -Vocabulaly

  ประโยชน์

  – ฝึกทักษะการอ่าน-ไวยากรณ์-คำศัพท์และสำนวน
  – นำไปใช้สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง และสอบแข่งขัน
  ทุกสนามสอบ
  – นำไปใช้เพิ่มเกรดที่โรงเรียน

  สำหรับ

  – น้อง ม.4 ที่ต้องการปูพื้นฐาน
  – น้อง ม.3 เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4
  โรงเรียนดัง

 • TOP อังกฤษ ม.3-ม.4 Level 2
  เนื้อหา

  -Sentence Structuress  -Discourse Markers
  -Reading Passage  -Cloze Test  -Letter
  -Poems  -Error Identification  -Cartoons
  -Advertisments  -Expression&Conversation
  -Tense  -Agreement of Subject&Verb
  -Pronouns  -If-Clause  -Sentence Completion
  -Vocabulaly

  ประโยชน์

   

  – ฝึกทักษะการอ่าน-ไวยากรณ์-คำศัพท์
  และสำนวน
  – นำไปใช้เพิ่มเกรดที่โรงเรียน
  – นำไปใช้สอบเข้า ม.4 ฌรงเรียนดัง
  และสอบแข่งขันทุกสนามสอบ

  สำหรับ

   

  – น้อง ม.4 ที่ต้องการปูพื้นฐาน
  – น้อง ม.3 เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4
  โรงเรียนดัง

  **เป็นคอร์สต่อเนื่องจากคอร์ส Top อังกฤษ ม.3-ม.4 Level 1

 • สุดยอด เจาะข้อสอบ GRAM-CAB
  เนื้อหา

  -Sentence Structuress  -Discourse Markers
  -Error Analysis  -Sentence Completion
  -Vocabulaly

  ประโยชน์

  – ฝึกทักษะการทำข้อสอบ Error Identification
  และ Vocabulary
  – นำไปใช้เพิ่มเกรดที่โรงเรียน
  – นำไปใช้สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
  และสอบแข่งขันทุกสนามสอบ

  สำหรับ

  – น้อง ม.3 เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4
  โรงเรียนดัง
  – น้อง ม.4 ที่ต้องการปูพื้นฐาน

 • โค้งสุดท้าย Super Top สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
  เนื้อหา

  -Sentence Structuress  -Discourse Markers
  -Reading Passage  -Expression&Conversation
  -Cloze Test  -Cartoons  -Graphs  -Advertisments
  -Letter  -Error Analysis  -Vocabulaly  -Poems
  -Sentence Completion  -Rearrangment

  ประโยชน์

  – ฝึกความชำนาญในการทำข้อสอบ
  ทุกรูปแบบอย่างแม่นยำ
  – นำไปใช้เพิ่มเกรดที่โรงเรียน นำไปใช้
  สอบเข้า ม.4 โรงเรียนที่ต้องการ
  และสอบแข่งขันทุกสนามสอบ

  สำหรับ

  – น้อง ม.3 เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4
  โรงเรียนดัง
  – น้อง ม.4 ที่ต้องการปูพื้นฐาน

 • LifeLong Grammar GOLD
  เนื้อหา

   

  -Agreement of Subject and Verb  -Pronound
  -Question Tag  -Tenses  -Active&Passive Voice
  -Short Addition  -Articles  -Present Subjunctive
  -Past Subjunctive  -Linking Verbs
  -Conditional Sentences  -Direct and Indirect
  -Non-Finite  -ing-ed Emotion  -Modal
  -Compound Nouns  -Sentence Structures
  -Discourse Markers  -Inversion
  -Collective Noun & Mass Noun  -Relative Clauses
  -Verb Conjugation  -Error Analysis

  ประโยชน์

  – ฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ ม.ปลาย ให้แม่นยำ
  – นำไปใช้เพิ่มเกรดที่โรงเรียน
  – นำไปใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
  ทุกระบบ และสอบแข่งขันทุกสนามสอบ

  สำหรับ

  – น้อง ม.ปลาย
  – น้อง ม.ต้น ที่เรียน English Program
  ที่มีความพร้อม
  – น้อง ม.3 ที่มีความพร้อม

 • Error ม.ปลาย
  เนื้อหา

  – Error Identification
  – Sentence Completion

  ประโยชน์

  – ฝึกทักษะการทำข้อสอบ Error และ Sentence
  Completion ให้เกิดความชำนาญ
  – นำไปใช้เพิ่มเกรดที่โรงเรียน
  – นำไปใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
  ทุกระบบ และสอบแข่งขันทุกสนามสอบ

  สำหรับ

  – น้องๆ ม.ปลาย
  – น้องๆ ม.ต้น ที่เรียน English Program
  ที่มีความพร้อม
  – น้อง ม.3 ที่มีความพร้อม

 • พิชิตมหาวิทยาลัย 1 ( พิชิต U.1 )
  เนื้อหา

  -Sentence Completion  -Discourse Markers
  -Reading Passage  -Cloze Test  -Error Analysis
  -Sentence Completion  -Sentence Completion
  -Meaning Recognition  -Vocabulary  -Cartoons
  -Advertisements  -Rearrangement  -Self-Assessment

  ประโยชน์

   

  – ฝึกความชำนาญในการทำโจทย์ข้อสอบ
  – นำไปใช้เพิ่มเกรดที่โรงเรียน
  – นำไปใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
  ทุกระบบ และทุกสนามสอบ

  สำหรับ

  – น้อง ม.ปลาย เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  – น้องๆ ม.ปลาย ที่ต้องการเรียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป

 • พิชิตมหาวิทยาลัย 2 ( พิชิต U.2 )
  เนื้อหา

  -Sentence Completion  -Discourse Markers
  -Reading Passage  -Cloze Test  -Error Analysis
  -Sentence Completion  -Sentence Completion
  -Meaning Recognition  -Vocabulary  -Cartoons
  -Advertisements  -Rearrangement  -Self-Assessment

  ประโยชน์

  – ฝึกความชำนาญในการทำโจทย์ข้อสอบ
  – นำไปใช้เพิ่มเกรดที่โรงเรียน
  – นำไปใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
  ทุกระบบ และทุกสนามสอบ

  สำหรับ

  – น้อง ม.ปลาย เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  – น้องๆ ม.ปลาย ที่ต้องการเรียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป
  (เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก พิชิต U.1)

 • อังกฤษ 9 วิชาสามัญ
  เนื้อหา

  – เจาะลึก คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
  ปะทะข้อสอบที่ยาก&ยาว และคำถามแนวตรรกะ

  ประโยชน์

  – ฝึกความชำนาญในการทำโจทย์ และข้อสอบ
  – นำไปใช้เพิ่มเกรดที่โรงเรียน
  – นำไปใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
  ทุกระบบ และทุกสนามสอบ

  สำหรับ

  – น้อง ม.ปลาย เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย,
  สอบรับตรงต่างๆ
  – น้องๆ ควรผ่านคอร์ส พิชิต U1, พิชิต U2,
  หรือ คอร์ส GAT&O-NET
  **หมายเหตุ**
  คอร์สพิชิต U1 + พิชิต U2 เท่ากับ คอร์ส GAT&O-NET

 • GAT&O-NET (พิชิตมหาวิทยาลัย)
  เนื้อหา

  -Sentence Completion  -Discourse Markers
  -Expression and Conversation  -Reading Passage
  -Cloze Test  -Letters  -Paragraph Rearrangement
  -Sentence Completion  -Cartoons  -Graph and Table
  -Meaning in Context  -Meaning Recognition
  -Error Identification  -Advertisements

  ประโยชน์

  – ฝึกทักษะการอ่าน-ไวยากรณ์-คำศัพท์และสำนวน
  ตลอดจนการวิเคราะห์โจทย์ข้อสอบอย่างเข้มข้น
  – นำไปใช้เพิ่มเกรดที่โรงเรียน
  – นำไปใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
  ทุกระบบ และทุกสนามสอบ

  สำหรับ

  – น้อง ม.ปลาย เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 • Advanced Vocab (Never-Die Vocab)
  เนื้อหา

  – Vocabulary

  ประโยชน์

  – การศึกษาคำศัพท์อย่างเป็นระบบง่ายต่อการจดจำ
  – นำไปใช้เพิ่มเกรดที่โรงเรียน
  – นำไปใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
  ทุกระบบ และทุกสนามสอบ

  สำหรับ

   

  – น้อง ม.ปลาย เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย,
  สอบอินเตอร์
  – น้องๆ ม.ปลาย เพื่อเตรียมตัวสอบ SMART-I,
  TU-GET, CU-TEP, TOEFL, ทุนต่างๆ ฯลฯ
  – เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ น้องควร
  ผ่านคอร์ส พิชิต U1, พิชิต U2, หรือ GAT&O-NET
  (เพื่อปูพื้นฐานคำศัพท์ให้แน่นมากยิ่งขึ้น และต่อยอด
  การแตกรากศัพท์)

 • ตะลุย ฝึกทำโจทย์ ทุกสนามสอบ
  เนื้อหา

  – ตะลุยแนวข้อสอบรูปแบบต่างๆ

  ประโยชน์

  – ฝึกความชำนาญในการทำโจทย์ข้อสอบทุกรูปแบบ
  ตลอดจนวิเคราะห์ข้อสอบ
  – นำไปใช้เพิ่มเกรดที่โรงเรียน
  – นำไปใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
  ทุกระบบ และทุกสนามสอบ

  สำหรับ

  – น้อง ม.ปลาย เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 • NEW Entranceอังกฤษทุกสนามสอบ
  เนื้อหา

   เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์  การแพทย์  

  สิ่งแวดล้อม  สังคม  

  ผ่านรูปแบบการประเมินผลแบบต่างๆ

  – Sentence Structures  – Discourse Markers

  – Reading Passages     – Cloze Test

  – Error Analysis       –  Sentence Completion

  – Meaning Recognition  – Vocabulary

  – Cartoons          – Advertisements

  –  Rearrangement    – Self-Assessment

  ประโยชน์

   เน้นฝึกทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์   เชื่อมโยง  เป็นทักษะการใช้เหตุผล ผ่านบทความที่นักเรียนควรทราบ

   ฝึกทักษะการทำโจทย์ อย่างเป็นระบบ เข้มข้น และแม่นยำ

   นำไปใช้เพิ่มเกรดที่โรงเรียน

  สำหรับ

   การสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทุกสนามสอบ
  ** น้องที่ต้องการวางพื้นฐานควรเรียน คอร์ส พิชิต U.1 , พิชิต U.2 ก่อน

รีวิวของ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ครูสมศรี

 • ดีมาก 3
 • ดี 3
 • พอใช้ 0
 • แย่ 0
 • แย่มาก 0
 1. Piper

  ส่วนตัวชอบครูสมศรีมากๆ ครูเหมือนเป็นแม่เลย เรียนแล้วรู้สึกอบอุ่น รู้สึกมีกำลังใจ
  สำหรับเรากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากนะ มันทำให้เราฮึดมาอ่านหนังสือได้เยอะ
  บรรยากาศไม่ค่อยแข่งขันเท่าไหร่ ครูสมศรีเค้าจะชมคนดี คนที่กล้าตอบมากกว่าคนเก่ง

 2. Cayla

  สมัยนั้น ครูสมศรีเราเรียน ศรีย่าน ถ่อไป ไม่รักจริง ไปไปหรอก อิอิ
  สอนดีมาก เรื่องศัพท์ดีมากๆๆๆๆๆ เรื่องไวยากรณ์ก็ดี แต่ศัพท์นี่เด็ดกว่า

 3. Ruby

  เราชอบครูสมศรีเรื่องศัพท์มากกว่า
  เรื่องแกรมม่าต้องยกให้Enconเค้าแหละ
  แต่บางคนอาจจะชอบร้องเพลงแบบEnconก็ได้นะ
  แต่เราไม่ชอบเลย เรารู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกันอะ
  ตอนสอบเพลงไม่เคยโผล่มาในหัวเลย

 4. พี่หมี

  อังกฤษ แนะนำเรียนกับครูสมศรีคjะ สอนสนุกเข้าใจง่ายดีค่ะ

 5. Graces

  ขอยกจั๊กกะแร้ เชียร์ ครูสมศรี สุดพลัง
  ครูสมศรีสอนให้พวกเราเป็นคนขยัน เรียนแล้วได้กำลังใจ
  และแรงต่อสู้มากมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *